Winkelwagen Subtotaal: € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Little Hero

De algemene leveringsvoorwaarden van Little Hero zijn van toepassing op alle leveringen van Little Hero. Door bij ons te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.


Vestigings- & Afhaaladres Little Hero:

Cruquiusweg 180

2103 LW Heemstede

>> Bezoek alleen mogelijk op afspraak

E-mailadres: info@littlehero.nl

Webshop 24 uur, 7 dagen per week

KvK-nummer: 60278943

BTW-identificatienummer: NL177375486B01

Rekeningnummer NL45INGB0006461932


Producten

Alle producten van Little Hero worden met de hand gemaakt. Bij handwerk kunnen er kleine verschillen in maten en afwerkingen voorkomen. Alle artikelen op afgebeelde foto`s zijn voorbeeldfoto`s en kunnen soms in kleur of model afwijken. Alle genoemde maten in centimeters zijn een richtlijn. De werkelijkheid kan enigszins afwijken. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Prijzen

Prijzen op de site van Little Hero zijn vaste prijzen. Hierover kan niet onderhandeld worden. De prijzen worden vermeld in Euro inclusief BTW (21%) en zijn exclusief verzendkosten en drukfouten voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en op al onze aanbiedingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.


Verzending

Little Hero draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Little Hero behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijden is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Verzendkosten

De verzendkosten van uw bestelling bedragen €4,95 bij een standaard pakketje. Indien u een bestelling plaatst met een bedrag van minimaal €70 nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Hiermee verklaart u zich als klant van Little Hero akkoord. De producten worden verzonden via postNL. Little Hero is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL. De mogelijkheid wordt geboden de zending af te halen bij Little Hero in Hoofddorp. De regeling van vooruitbetaling geldt hierbij nog steeds en de bestelling wordt pas uitgeleverd als de betaling binnen is.


Betaling

Betaling dient te geschieden middels;

- vooruitbetaling via bank of giro banknummer
- Ideal


Levertijd

Alle bestellingen worden op werkdagen binnen 2 tot 5 dagen geleverd, tenzij anders vermeld. Indien wij dit onverhoopt niet na kunnen komen zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren. Wanneer een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn. Na-leveringen ontvangt u handeling- en verzendkostenvrij.


Overschrijding leveringstermijn

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling kosteloos te annuleren. Eventueel al overgemaakte betalingen worden dan binnen 14 dagen op uw rekening terug gestort.


Verzending

Verzenden doen wij met PostNL. De post doet er gemiddeld één à twee dagen over om de bestelling bij u af te leveren. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestellingen ons bedrijf verlaten. Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt daarmee met een geldig legitimatiebewijs de bestelling afhalen op het postkantoor. De bestelling blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Indien dit gebeurt zijn de verzendkosten voor uw rekening. Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het postkantoor worden pas nogmaals verzonden nadat u de verzendkosten heeft voldaan.


Retourzending

Artikelen kunnen in overleg retour gezonden worden binnen 14 dagen na ontvangst. Graag hierover Little Hero inlichten binnen 48 uur na ontvangst van de zending. Na verloop van deze periode kan de koop niet meer worden ontbonden. U dient het retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen. Dit formulier is te downloaden op de website van littlehero.nl onder het kopje Verzenden en Retourneren. Alleen artikelen die in oorspronkelijke staat, ongebruikt en ongewassen, in onbeschadigde verpakking en met het volledig ingevulde retourformulier worden door ons in behandeling genomen. Gezien de kwetsbare doelgroep (van veelal vroeggeboren kindjes) kunnen wij hierin geen enkel risico nemen. Het verzendrisico van het terugsturen is voor rekening van de koper.

Little Hero behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden.

Artikelen die op bestelling zijn ingekocht (lees: voor de klant op maat gemaakt en/of besteld zijn) kunnen niet retour genomen worden. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van Little Hero zal Little Hero de kosten dragen voor retourzending.

Little Hero zal de aankoopwaarde binnen 14 dagen na ontvangst van de retourverzending terugstorten op het door u op het retourformulier aangegeven rekeningnummer.


Klachtenafhandeling

Little Hero streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht optreden binnen een termijn van 1 maand dan wordt Little Hero daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.


Garantie en aansprakelijkheid

Little Hero is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Little Hero. Little Hero is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Little Hero, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Little Hero zijn verricht;
- als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- verkleuringen door invloeden van weer, verstikking door verkeerd gebruik, verkleuringen door verkeerde wasvoorschriften of welke andere invloeden die de kwaliteit van het product aantasten.

Little Hero is niet aansprakelijk te stellen als voorwerpen vastgemaakt aan aangekochte kleding of andere aangekochte artikelen, zoals knopen, lusjes, merkjes, applicaties enz. enz. los gaan zitten, het is altijd de consument zijn taak om op deze dingen attent te zijn en deze zo snel mogelijk weer vast te zetten of er desnoods afhalen, zodat verslikking of verstikking door een kind voorkomen wordt.

Het is mogelijk dat Little Hero op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Little Hero is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Copyright

Het copyright voor de website, ontwerpen, andere teksten, foto's en uitingen van Little Hero ligt bij Little Hero. Gebruik van ontwerpen, teksten en foto's is alleen met nadrukkelijke toestemming mogelijk. Bij inbreuk op deze bescherming zal door Little Hero worden opgetreden.


Disclaimer

Ondanks dat de inhoud van de website met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan Little Hero niet ter verantwoording worden geroepen. 


 

Verwerkersovereenkomst

 

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Socialmedium B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60278943, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Overeenkomst). 

 

 

 

Artikel 1 Doeleinden van verwerking

 

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst – op grond waarvan onder andere gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke worden beheerd – en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. 

 

1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. 

 

1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. 

 

 

 

Artikel 2 Verplichtingen Verwerker

 

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst. 

 

2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord. 

 

2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving. 

 

2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s). 

 

 

 

Artikel 3 Doorgifte van persoonsgegevens

 

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau. 

 

3.3. In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd. 

 

 

 

Artikel 4 Verdeling van verantwoordelijkheid

 

4.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een deels geautomatiseerde omgeving. 

 

4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. 

 

4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. 

 

 

 

Artikel 5 Inschakelen van derden of onderaannemers

 

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. 5.2. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden en zal op verzoek een lijst van derden (subverwerkers) aanleveren aan Verwerkingsverantwoordelijke. 5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan. 

 

 

 

Artikel 6 Beveiliging 

 

6.1 Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen. 

 

 

 

Artikel 7 Meldplicht 

 

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek. 

 

7.2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft. 

 

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: 

 

  • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie; 
  • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; 
  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

 

 

 

Artikel 8 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. 

 

 

 

Artikel 9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 

 

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 

 

 

 

Artikel 10 Audit

 

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst of Verwerker verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke een third party-mededeling, waarmee kan worden aangenomen dat Verwerker overeenkomstig de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst handelt. Voornoemde naar oordeel van Verwerker. 

 

10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens. 

 

10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. 

 

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker. 

 

10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen. 

 

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

11.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

 

11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

 

  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); 
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen; 
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; 
  • en redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

 

 

 

11.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden. 

 

11.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding. 

 

11.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

 

11.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

 

 

Artikel 12 Duur en beëindiging

 

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

 

12.2. Zodra de Verwerkersovereenkomst om welke reden, en op welke wijze dan ook, is beëindigd, vernietigt de Verwerker de van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen. 

 

12.3. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen. 

 

 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

 

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht. 

 

13.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is. 

 

Heemstede, mei 2018